Flag
Kreiramo ukus doma
Dr. Oetker
Kreiramo ukus doma

Dr. Oetker Srbija ja društveno odgovorna kompanija, koja nastoji da svojim poslovanjem i aktivnostima pruži doprinos i široj društvenoj zajednici, uključujući tu, pre svega, osetljive kategorije lica, poput dece bez roditeljskog staranja. SOS Dečija sela Srbija je fondacija čiji je osnovni cilj da obezbedi specijalizovanu brigu i podršku za decu bez roditeljskog staranja, kao i porodice koje nisu u stanju da brinu o deci, kroz uspostavljanje i vođenje programa koji pružaju dugoročnu brigu porodičnog tipa i programe podrške mladima bez roditeljskog staranja, u procesu pripreme za samostalan život.

Picture -

Između nas iz kompanije Dr. Oetker Srbija i fondacije SOS Dečija sela Srbija postoji dugoročna uspešna saradnja, koja se ogleda u mnogobrojnim aktivnostima koje smo zajedničkim snagama organizovali, poput „Sportskih subota“, „Velika trpeza velikog srca“, posete muzejima, bioskopima, zoo vrtu, ali i kroz brojne donacije koje je naša kompanija donirala SOS Dečijim selima u hrani i novcu.

Picture -

Picture -

Kreiramo ukus doma“ je inovativni projekat kompanije Dr. Oetker Srbija, čiji je cilj udruživanje građana i poslovnog sektora u svrhu poboljšanja kvaliteta života u SOS Dečijim selima Srbija. Projekat se sastoji iz više delova, koji bi bili usmereni na:

  • donacije od prodaje prehramebnih proizvoda iz asortimana Dr. Oetker Srbija, kako bi navedena sredstva donirali SOS Dečijim selima Srbija;
  • organizovanje zajedničkih aktivnosti zaposlenih u Dr. Oetker-u i dece smeštene u SOS Dečijim selima na redovnom mesečnom nivou;
  • podsticanje drugih kompanija da doniraju i uključe se u drugim društveno odgovornim aktivnostima sa SOS Dečijima selima Srbija.

Picture -