Flag

O kompaniji Dr. Oetker

Compliance
Više
O kompaniji Dr. Oetker
Compliance

Sektor za usaglašenost / Sistem za uzbunjivanje

Etičko i zakonito postupanje ima najviši nivo prioriteta u svim poslovnim aktivnostima Oetker Grupe i u njenim odnosima sa svim poslovnim partnerima i klijentima. Zbog međunarodnog rasta Oetker Grupe koji uzima maha i sve strožih pravnih zahteva, tema Usaglašenosti sve više dobija na značaju. Iz tog razloga je razvijen Sistem za upravljanje usaglašenošću na nivou celokupne Oetker Grupe.

U okviru ovog sistema uspostavljen je Sektor za usaglašenost čiji Službenici za usaglašenost stoje na raspolaganju kao neutralne i nezavisne kontakt osobe za sva pitanja koja se tiču pitanja Usaglašenosti.

Osim toga, Oetker Grupa je uspostavila postupak uzbunjivanja koji pojedincima, kompanijama i drugim organizacijama omogućava da prijave kršenja važećih zakona (npr. mito, prevare, kršenja ljudskih prava i prava o zaštiti životne sredine), internih smernica Oetker Grupe (npr. Kodeksa ponašanja) ili Kodeksa ponašanja za dobavljače Oetker Grupe, kao i da prijave zabrinutost u pogledu potencijalnih ili stvarnih kršenja ovih propisa.

Ako imate bilo kakve informacije o potencijalnim kršenjima zakona na strani kompanije iz Oetker Grupe, na raspolaganju su vam različite opcije za dostavljanje takvih informacija, uz mogućnost potpuno anonimnog prijavljivanja preko našeg Dežurnog telefonskog sistema za usaglašenost.

Na raspolaganju su vam sledeći kanali za prijavljivanje:

 • Dežurni telefonski sistem za usaglašenost Oetker Grupe – anonimno dostavljanje poruka

  https://coho.oetker-group.com
   
 • Podnošenje prijave Sektoru za usaglašenost Oetker Grupe putem e-pošte

  mailto:compliance@oetker-group.com
   
 • Podnošenje prijave putem pošte

  Dr. August Oetker KG
  Corporate Compliance Committee
  Lutterstraße 14
  33617 Bielefeld
  Germany (Nemačka)
   
 • Podnošenje prijave telefonom putem (besplatnog) telefonskog servisa koji koristi glasovne poruke
   
 • Podnošenje prijave od strane zaposlenih Oetker Grupe rukovodstvu, supervizoru, Službeniku za usaglašenost (Grupe) ili drugoj kontakt osobi relevantnog povezanog društva (npr. tokom razgovora licem u lice).


Pažljivo ćemo ispitati situaciju i preduzeti neophodne mere.U našem pravilniku o radu, definisali smo interne odgovornosti i postupanje sa nagoveštajima i pritužbama.